Florin Mihai

Fotografie

Florin Mihai, artist vizual

“Florin Mihai a absolvit Școala de Artă din Piatra Neamț, clasa de artă fotografică în 1992. A urmat cursul complet în perioada 1990 - 1992. A fost unul dintre elevii care au arătat un interes special pentru toate activitățile. În scurt timp a reușit să se impună printre alții. Lucrările sale au fost folosite de ziarele locale, în calendare, afișe și publicații ale ONG-urilor. Florin Mihai este un tânăr artist cu un sentiment subtil al frumuseții. În lucrările sale, există inima și gândurile sale, inspirația și viziunea care se integrează fericit între ochiul ce observă și detaliile lumii. Cu o minte creatoare, reușește în scurt timp să învețe și chiar să găsească noi modalități de exprimare fotografică.”

“Florin Mihai has graduated the Art School Piatra Neamt, the Art of Photography Class in 1992. He Has obtained the full course from 1990 – 1992. He was one of the students that have shown a special interest for all activities. In short time he has managed to impose himself among others. His work have been used by local newspapers, in calendars, posters and publications of the NGOs. Florin Mihai is a young artist with a subtle sense of beauty. In his works, there are his heart and his thoughts, inspiration and vision that happily integrate between the watching-eye and the details of the world. With a creative mind he has manages in short time to learn and even to find new photographic expression modalities.”

Prof. Cornel Miftode / 1994 / c.m.imago1@gmail.com

"Aducere aminte" Florin Mihai

“Răbdător și disciplinat, Florin Mihai se exaltă atunci când o ipostaza a realității îi impresionează retina. Abil, transformă în artă prezentul brut zăbovind răbdător asupra motivelor sale. Pentru Florin Mihai nu există subiect neimportant sau care să nu-i merite interesul. Cadrul devine un caz de rezolvat și o provocare. Stăpânește tehnica dar nu o absolutizează și o supune just ideii. Ochiul său și inteligența iscoditoare a psihologului de formație transformă fragmentele de cotidian în adevărate eseuri imagistice. Arta sa relevă încă o fațetă a lumii vizibile, cea care lipsea pentru a ni se face înțeleasă splendoarea întregului. Fotografiile sale sunt tot atâtea căi de a se desăvârși pe sine. Recunoașterea eforturilor sale artistice nu a încetat să apară și premiile obținute îl recomandă.”

“Patient and disciplined, Florin Mihai exalts himself when a hypostasis of reality impresses his retina. Abil, he transforms into the present-day art by patiently laying on his motives. For Florin Mihai there is no unimportant topic or that does not deserve its interest. The framework becomes a case and a challenge. He masters the technique but does not absolutise it and submits it to the idea. His eye and intelligence of his psychologist education, transforms everyday fragments into true imagery essays. The art reveals yet another facet of the visible lime, the missing one for understanding the splendor of the whole. His photographs are just as many ways to perfect himself. Recognition of his artistic efforts has not ceased to occur and the awards received recommend his artistic approach”

Artist Dumitru Bostan, Piatra Neamt, 2014

"Artist în țara lui", Florin Mihai

Activitate artistică

2021 - Expoziție de grup, Galeria de Artă Sestri, Piatra Neamț

2019 - Expoziție de grup, Galeria de Artă Sestri, Piatra Neamț

2018 - Expoziție de fotografie de grup „Time” RotarAct Club, Rotary International / District 2241, România

2017 - Expoziție de artă de grup „Zilele orașului” Piatra Neamț

2015 - Expoziție de artă de grup „Zilele orașului” Piatra Neamț

2009 - Expoziție de artă de grup „Human Art Expo”, aprilie 2009, Jurmala, Letonia

2009 - Artist-in-Residence, Camac - Centre D'Art, 20 martie 20 februarie, Marney sur Seine, Franța

2009 - Expoziție de grup, „Podgorii și vița de vie”, febr - martie 2009, Centrul cultural „George Apostu”, Bacău

2008 - Expoziție de grup, „Human Art Expo”, București, 17 dec 2008, România

2008 - Expoziție de grup, "Salonul de iarnă", Galeria UAP-Neamț, 15 decembrie, Piatra Neamț, România

2008 - Expoziție de grup, „Următorul pas”, Galeria Gabrichidze, 20 septembrie, Brussel, Belgia

2008 - Expoziție de grup, „Lumini - umbre”, 12.08 - 01.10 2008, Galeria „7 Pietre”, Piatra Neamț, România

2008 - Expoziție individuală, „Dialoguri în alb și negru” la Consiliul Județean Neamț, 01 iulie 2008

2008 - Expoziție de grup, „În spatele semnului”, 19.03 - 29.03 2008, Veneția, Italia

2007 - Expoziție de grup cu membrii Uniunii Artiștilor din România, Galeria Piatra Neamț „Victor Brauner”

2006 – Ilustrație carte de poezie pentru HotMetalPress, South Carolina, SUA

2006 - Expoziție de grup pentru „Zilele orașului” - Primăria Primăriei - Piatra Neamț

2006 - Expoziție de grup la Galeria „Vert”, Piatra Neamț

2002 - Lucrări fotografice expuse la Salonul de Artă Vizuală - Piatra Neamț

2001 - Câștigător al Primului Premiu pentru Artă Fotografică la Concursul Național de Fotografii „Fotogeografica” a cincea ediție

2001 - Fotoreporter pentru revista „Impreuna” editat de organizații neguvernamentale CSE Amonit și CEC Outopos

2000 - Membru activ al YMCA - Piatra Neamț (numeroase „foto-sesiuni” în instituțiile comunitare și școlare)

1997 - Prezent cu lucrări fotografice în toate publicațiile organizației neguvernamentale „Amonit”

1996 - Expoziție personală în clădirea ziarului „Ceahlău”

1995 - Expoziție personală - Galeria „Lascar Vorel”

Artistic activity

2019 - Group exhibition at Sestri Art Gallery, Piatra Neamt, Romania.

2018 - Group photography exhibition "Time" RotarAct Club, Rotary International / District 2241, Romania 2017 – Group art exhibition “The days of the city” Piatra Neamt

2017 – Group art exhibition “The days of the city” Piatra Neamt

2016 - Group photography exhibition "Urban sequences" RotarAct Club, Rotary International / District 2241, Romania

2015 – Group art exhibition “The days of the city” Piatra Neamt

2009 - Group art exhibition "Human Art Expo", april 2009, Jurmala, Latvia

2009 - Artist-in-Residence, Camac - Centre D'Art, 20 febr-20 march, Marney sur Seine, France

2009 - Group exhibition, "Vineyards and Vines", febr - march

2009 - Group exhibition,  Cultural Center "George Apostu", Bacau, RO

2008 - Group exhibition, "Human Art Expo", Bucharest, 17 dec

2008 - Group exhibition, "Next Step" , Gabrichidze Gallery, 20 september, Brussel, Belgium

2008 - Group exhibition, "Lights - Shadows", 12.08 - 01.10 2008, "7 Pietre" Gallery, Piatra Neamt, Romania

2008 - Solo exhibition, "Dialogues in Black and White" at County Council Neamt, 01 july 2008

2008 - Group exhibition, "Behind the Sign", 19.03 - 29.03 2008, Venice, Italy

2007 - Group exhibition with members of Romanian Union of Artists, Piatra Neamt „Victor Brauner” Gallery.

2006 - Poetry book illustration fot HotMetalPress / South Carolina / USA http://www.hotmetalpress.net/Mihai-Willitts.html

2006 - Group exhibition for „City Days” – City Council Hall - Piatra Neamt

2006 - Group exhibition at „Vert” Gallery, Piatra Neamt

2006 - Colaborator with Romanian Union of Artist in Neamt County

2002 - Two photographic work exhibited at Visual Art Salon - Piatra Neamt

2001 - Winner of First Prize for Photographic Art at National Photographic Contest “Fotogeografica” fifth editions.

2001 - Photoreporter for “Impreuna” magazin edited by non - guvernamental organisations CSE Amonit and CEC Outopos.

2000 - Activ member of YMCA - Piatra Neamt (many “photo - sesions” in comunity and schoolar institutions).

1997 - Present with photographic works in all publications of non-governamental organisation “Amonit”.

1996 - Personal exhibition in building of “Ceahlau” newspaper.

1995 - Personal exhibition - Gallery “Lascar Vorel”.